توموربورد
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
تومور بورد: سارکوما Sarcoma
نوع تومور بورد: 
سارکوما Sarcoma
رئیس:
دكتر علي كاظميان
اعضای جلسه : دکتر علی کاظمیان- دکتر شاهی-دکتر صابری- دکتر ملک- دکتر میرزانیا
زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت 13:30-12:30
تعداد بیمار در هرجلسه:  5 مورد
  

مسئول وبسایت: علی  جعفرمحمدی

(جهت مشاهده بهتر وبسایت از مرورگر "Firefox" یا "Chrome" استفاده نمایید.)
تومور بورد