توموربورد
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
تومور بورد: تومور های دستگاه گوارش GI Cancer
نوع تومور بورد: 
سرطان های دستگاه گوارش GI Cancer
رئیس:
دکتر محمد رضا میر
اعضای جلسه : دکتر محمد رضا میر-دکتر پیمان حداد- دکتر فرشید فرهان-دکترشاهی –دکتر میرزانیا
زمان برگزاری: دوشنبه ها ساعت 13-12
تعداد بیمار در هر جلسه:  7-8
  

مسئول وبسایت: علی  جعفرمحمدی

(جهت مشاهده بهتر وبسایت از مرورگر "Firefox" یا "Chrome" استفاده نمایید.)
تومور بورد