توموربورد
مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران
تومور بورد: تومورهای پستان
رئیس:
دكتر رامش عمراني پور
اعضای جلسه :

 
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصصین سایر مراکز:

- گروه جراحی (فلوشیپ جراحی کانسر و فلوشیپ جراحی پستان) 

- گروه داخلی ( مدیکال انکولوژی و هماتولوژی )

- گروه رادیوتراپی

- گروه پاتولوژی

- گروه رادیولوژی

- گروه طب هسته ای

- گروه طب تسکینی


زمان برگزاری:     

 شنبه ها ساعت 9-8 صبح

تعداد بیمار در هر جلسه:

  5 مورد
  
فهرست
  

مسئول وبسایت: علی  جعفرمحمدی

(جهت مشاهده بهتر وبسایت از مرورگر "Firefox" یا "Chrome" استفاده نمایید.)
تومور بورد